Jesteś tutaj

Model geologiczny Polski

Tytuł projektu: 
Ramowy model budowy geologicznej Polski
Rodzaj: 
Krajowy
Rok rozpoczęcia: 
2021
Rok ukończenia: 
2023
Kierownik projektu: 
Ewa Szynkaruk
Główny zleceniodawca: 
Ministerstwo Środowiska
Źródło finansowania: 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ramowy model budowy geologicznej Polski jako podstawa nowoczesnej kartografii geologicznej

Prezentowany tu model 3D struktury geologicznej Polski w interwale głębokości od 5 km pod poziomem morza do powierzchni terenu, został wykonany w latach 2020–2023. Model obrazuje strukturę geologiczną Polski, na którą składają się podstawowe wydzielenia chronostratygraficzne budujące podłoże Polski niżowej i podstawowe elementy strukturalne w obszarach górskich. Model zawiera uskoki odzwierciedlające najważniejsze zdarzenia tektoniczne w ewolucji tej części skorupy, w tym uskoki strefy Teissera-Tornquista - jednej z najważniejszych stref tektonicznych Europy, oddzielającej kraton wschodnioeuropejski (skorupę prekambryjskiego kontynentu Bałtyki, budującą NE część Polski) od podłoża platformy zachodnioeuropejskiej, złożonej z sukcesywnie dokujących do Bałtyki w kolejnych orogenezach mniejszych i większych fragmentów innych płyt litosfery. Model zawiera również szczegółowo (na ile było to możliwe w tej skali) opracowane wysady solne, zbudowane głownie z soli kamiennych górnego permu, stanowiące bardzo charakterystyczny rys w budowie permomezozoiku na obszarze całego basenu permskiego, sięgającego od Polski przez Niemcy i Danię aż do Morza Północnego. W Karpatach, stanowiących najmłodszy (sprzed zaledwie kilkunastu milionów lat) nabytek skonsolidowanej skorupy na obszarze Polski, przedstawione są główne płaszczowiny, nasunięte w miocenie na osady zapadliska przedgórskiego wykształconego na ich przedpolu. W podłożu w rejonie sudeckim wyróżnione są Sudety i blok przedsudecki oraz największe intruzje.

Do prezentacji modelu 3D w przeglądarce internetowej niezbędna była jego generalizacja. Z powodu koniecznych uproszczeń mogły powstać niezgodności z rozpoznaną budową geologiczną. Prosimy o zgłaszanie takich przypadków pisząc na adres geo3d@pgi.gov.pl 

Obejrzyj model w przeglądarce Geo3D

Cytowanie modelu:
Małolepszy Z., Meissner, U., Szynkaruk E., (red.). 2023. Ramowy model 3D budowy geologicznej Polski jako podstawa nowoczesnej, cyfrowej kartografii geologicznej. Państw. Inst. Geol. – PIB, Warszawa.